Het bestuur

Het bestuur van de Stoomgroep Holland bestaat, inclusief de voorzitter, uit zes personen.

Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar gekozen en kunnen zich na deze periode herkiesbaar stellen.

Huidige bestuurssamenstelling:

  • Wim Merks (voorzitter, veiligheid)
  • Wim Rouw (secretaris)
  • J.B. Leendertse (penningmeester)
  • Pim van Schaik (algemeen lid)

Naast het houden van de algemene vergadering komt het bestuur gedurende het jaar tenminste drie keer bijeen om de gang van zaken  te bespreken.

Jaarlijks wordt omstreeks april, op een centrale plaats in Nederland, de algemene ledenvergadering gehouden.
De leden worden hieromtrent geïnformeerd door middel van een mededeling in ons verenigingsblad “Onder Stoom”. Het verslag van de algemene ledenvergadering wordt gepubliceerd in “Onder Stoom” en op de website.