Statuten

KANTOOR van Notaris Mr. G.A.J. METTROP te TILBURG

Afschrift van een akte van: STATUTENWIJZIGING
Van: STOOMGROEP NVM. BOUWERS VAN STOOMGEDREVEN MODELLEN. gevestigd te Leek.
In: STOOMGROEP HOLLAND. BOUWERS VAN STOOMGEDREVEN MODELLEN, gevestigd te Leek.

Akte d.d. 17 maart 1992.
Dossier 920084

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, de zeventiende maart negentienhonderd tweeënnegentig, verscheen voor mij mr Gérard Antoine Joseph Mettrop, notaris ter standplaats Tilburg:

de Heer mr. Felix Christoffel Heufke, kandidaat-notaris wonende te 5056 VH Berkel-Enschot, Johannes van der Waalslaan 3, geboren te Eindhoven op acht juli negentienhonderd vierenveertig, gehuwd, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

 1. de Heer ROBERT ERLAND NICOLAI VAN DORT, produktieleider, geboren op dertig april negentienhonderd zeven­entwintig, wonende te Leek, ‘t Veer 51 (postcode 9351 DG), gehuwd;
 2. de Heer PIETER VAN MAZYK, export-manager, geboren opdrieëntwintig mei negentienhonderd eenendertig,wonende te Heelsum, Schutterspad 107 (postcode 6866 EV), gehuwd;

die de volmacht verleenden in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris van de te Leek gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

Stoomgroep NVM. bouwers van stoomgedreven modellen,

Adres: ‘t Veer 51, 9351 DG Leek, —————

en bij het geven van de volmacht deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende ingevolge het bepaalde in artikel 14 van haar statuten. ———————

De verschenen persoon, handelende als gemeld, verklaar­de:

— dat de vereniging te Leek op twintig november negentienhonderd zeventig werd opgericht;

— dat de vereniging haar statuten heeft vastgelegd in een notariële akte op zevenentwintig januari negen tienhonderd zevenentachtig verleden voor notaris mr. Th.P.M. Hoekx te Tilburg en dientengevolge een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid; – dat de statuten van de vereniging sindsdien niet werden gewijzigd;

— dat de leden van de vereniging in hun algemene verga­dering bijeen op twee november negentienhonderd eenennegentig hebben besloten de statuten van de vereniging te wijzigen zoals hierna nader omschreven;

— dat van gemeld besluit van de algemene vergadering blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel uit de notulen van gemelde vergadering.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelende als gemeld, dat de statuten van de vereniging thans luiden als volgt:

—————————– NAAM ——————

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam Stoomgroep Holland, bouwers van stoomgedreven modellen.

—————————- ZETEL ——————

Artikel 2.

Zij heeft haar zetel te Leek.

—————————– DOEL ——————

Artikel 3.

1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de modelbouw van stoomwerktuigen en daar bijbehorende installaties in al zijn verschijningsvormen.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • het kweken van belangstelling voor de stoommodelbouw;
 • het bevorderen van de technische ervaring en vaardigheden van de stoommodelbouwers, een en ander eventueel door het uitgeven van een orgaan en/of andere publicaties;
 • het geven van richtlijnen en het bevorderen van de veiligheid van stoomwerktuigen;
 • evenementen op het gebied van de stoommodelbouw te organiseren;
 • de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden, dan wel door derden aangebrachte accommodaties te betreden;
 • samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Modelbouwers en andere modelbouwverenigingen;
 • voorts al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, alles in de meest ruime zin.

 

————————- LEDEN ———————-

Artikel 4.

 1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij die de zestien jarige leeftijd hebben bereikt en de stoommodel­ bouw actief beoefenen of beoefend hebben, dan wel zich daarbij betrokken voelen.
 1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

 

———– ASPIRANTLEDEN – BEGUNSTIGERS ———–

Artikel 5.

 1. Aspirantleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt.
 1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de al gemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage. Aspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

 

————————– TOELATING ——————–

Artikel 6.

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, aspirantleden en begunstigers.
 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

————— EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7.

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 2. door de dood van het lid;
 3. door opzegging van het lid;
 4. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 1. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglemen­ten of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door – de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortdu­ren.
 1. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toe gelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was op gezegd.
 1. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
 1. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het– besluit beroep open op de algemene vergadering.
 • Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 1. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

 

—— EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS ———-

Artikel 8.

 1. De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

—————- JAARLIJKSE BIJDRAGEN —————

Artikel 9.

 1. De leden, de aspirantleden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheleof gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

 

———- RECHTEN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS ——

Artikel 10.

Behalve de overige rechten die aan aspirantleden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

————————– BESTUUR ———————

Artikel 11.

 1. Het bestuur bestaat uit zes personen, die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
 1. De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
 2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zo wel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering mee gedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

 

— EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP ——-

SCHORSING

Artikel 12.

 1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schor­sing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 1. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
 1. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 2. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden –
  benoemd is: door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 3. door bedanken.

 

— BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR —

Artikel 13.

 1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen.Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
 1. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

 

——— BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING ——-

Artikel 14.

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
 1. Indien het aantal bestuursleden beneden zes is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt
 1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 1. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden en aan de voorzitter.

 

——- JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING —–

Artikel 15.

 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behou­dens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boek jaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ie der lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
 1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commis­sie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 1. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoor­ding bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 1. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 1. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de Ieden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.

 

——————- ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16.

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering de jaar vergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 1. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
 1. voorziening in eventuele vacatures;
 2. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veelgelezen dagblad.

 

——————- TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 17.

 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle aspirantleden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
 1. Over toelating van andere dan de in lid l bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
 1. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is,heeft een stem. Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende stem.
 1. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

 

—————– VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 18.

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 1. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandel­de doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

 

—— BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING —-

Artikel 19.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 1. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daar­van betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stem men. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 1. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen candidaten, plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat het zij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stem men staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die vooraf gaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 • Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij accla­matie is mogelijk, tenzij een stem, gerechtigde hoof­delijke stemming verlangt.
 • Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
 1. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwe­zig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige beslui­ten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende forma­liteit niet in acht genomen.

 

———– BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING ——–

Artikel 20.

 1. De algemene ledenvergadering wordt bijeen geroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt door middel van publicatie in het verenigingsorgaan of per brief.
 1. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.

 

———————- STATUTENWIJZIGING —————-

Artikel 21.

 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 1. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
 1. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoor­digd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 2. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan na­dat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

————————- ONTBINDING ——————–

Artikel 22.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden l, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeen­komstige toepassing.
 1. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

————– HUISHOUDELIJK REGLEMENT ———– —

Artikel 23.

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk regle­ment vaststellen.
 1. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat,noch met de statuten.

 

——————— SLOTBEPALING ——————-

Artikel 24.

In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur, met dien verstande dat het bestuur haar beslissing op de eerstvolgende ledenvergadering ter bekrachti­ging zal voorleggen.

————————- VOLMACHT ———————

Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte, die aan deze akte zal worden gehecht.

—————————- SLOT ———————–

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend ——-

Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoeg­zaam gebleken.—————————————–

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Tilburg op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.————–

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Felix C. Heufke; G.A.J. Mettrop.

———————— VOOR AFSCHRIFT —————-